Lokaty terminowe

Rachunki lokat terminowych prowadzone są jako lokaty:
- krótkoterminowe - na okresy umowne : do 1 tygodnia, 2 tygodniowe, 3 tygodniowe, 2 miesięczne,
- długoterminowe - na okresy umowne : 2 miesięczne, 3 miesięczne, 6 miesięczne, 9 miesięczne, 12 miesięczne.
- UWAGA : istnieje możliwość negocjowania warunków - okresu umownego i stopy oprocentowania,
- odsetki są stawiane do dyspozycji w pierwszym dniu roboczym po okresie umownym,
- lokata jest odnawialna,
- zerwanie lokaty w trakcie trwania okresu umownego powoduje naliczenie odsetek w wysokości połowy stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie,
- nie podjęte odsetki podlegają kapitalizacji,
- lokaty terminowe w walutach wymienialnych dla podmiotów gospodarczych.

Lokata Over Night

LOKATY TERMINOWE OVER/NIGHT O STAŁYM OPROCENTOWANIU

1. Bank otwiera i prowadzi lokaty typu OVER/NIGHT w złotych wyłącznie dla klientów instytucjonalnych.
2. Przez lokatę typu OVER/NIGHT w złotych należy rozumieć jednodniową lokatę, na którą przeksięgowywane jest automatycznie, po zamknięciu dnia operacyjnego saldo środków pieniężnych.
3. Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy Posiadacza lokaty, następnego dnia rano.
4. Wysokość środków pieniężnych przeksięgowywanych automatycznie z rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty na lokatę OVER/NIGHT w złotych nie może być mniejsza od kwoty 10.000 PLN.
5. Wpłaty na lokatę typu OVER/NIGHT w złotych dokonywane są wyłącznie poprzez obciążenie rachunku rozliczeniowego Posiadacza lokaty.
6. Środki pieniężne znajdujące się na lokacie typu OVER/NIGHT w złotych oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.

Tuesday the 12th.
Template © QualityJoomlaTemplates